Regulamin sprzedaży abonamentów za pośrednictwem usługi pay-bay-link

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI
PAY-BY- LINK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin sprzedaży Abonamentów za pośrednictwem usługi Pay-By-Link określa zasady sprzedaży Abonamentów uprawniających do postoju pojazdów na terenie parkingów obsługiwanych przez City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000413089, REGON 871629396, NIP 876-21-95-667, BDO: 000087073, o kapitale zakładowym w wysokości 31.764 500,00 zł (w całości opłaconym).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących funkcjonowania usługi, prosimy o kontakt z przedstawicielem City Parking Group S.A. pod adresem email: bok.cpa@citypg.pl lub pod numerem telefonu 801 066 135  (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

§2

Ilekroć w Regulaminie sprzedaży Abonamentów za pośrednictwem usługi Pay-By-Link jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży Abonamentów za pośrednictwem usługi Pay-By-Link;
 2. Kliencie/Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu Abonamentów za pośrednictwem usługi Pay-By-Link;
 3. CPG/Wynajmującym – należy przez to rozumieć opisaną na wstępie spółkę City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu;
 4. Stronach – należy przez to rozumieć Wynajmującego i Najemcę;
 5. Abonamencie parkingowym – należy przez to rozumieć uprawnienie do korzystania z miejsca parkingowego przez czas określony, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie;
 6. Przedmiocie najmu – należy przez to rozumieć miejsce parkingowe przeznaczone do parkowania samochodu osobowego (o numerze rejestracyjnym wskazanym w zamówieniu) na parkingu wskazanym w zamówieniu;
 7. Regulaminie parkingu – należy przez to rozumieć każdorazowo regulamin warunków korzystania z miejsc parkingowych znajdujących się parkingu obsługiwanym przez City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu;
 8. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 275)
 9. Reklamacja – wystąpienie skierowane do CPG S.A., w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez CPG S.A.;
 10. BOK – Biuro Obsługi Klienta w CPG S.A.;

 

Rozdział II

Rodzaje dostępnych abonamentów

§3

 1. Za pośrednictwem usługi Pay-By- Link Klient może zakupić abonament miesięczny wyłącznie na kolejny miesiąc kalendarzowy. Brak jest możliwości zakupu abonamentu na okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Okres ważności abonamentu rozpoczyna się począwszy od 1 dnia każdego miesiąca i kończy odpowiednio ostatniego dnia danego miesiąca.

 

Rozdział III

Przedmiot umowy najmu

§4

 1. Przedmiotem najmu jest 1 (jedno) miejsce parkingowe przeznaczone do parkowania samochodu osobowego o wskazanym numerze rejestracyjnym. Klient może podać więcej niż jeden numer rejestracyjny, niemniej jednak w danym momencie na parkingu w ramach zakupionego Abonamentu może znajdować się jeden pojazd ze wskazanym numerem rejestracyjnym.
 2. Parking dostępny jest dla Najemcy całodobowo lub w godzinach określonych w Regulaminie parkingu.
 3. Najemca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń co do stanu Przedmiotu najmu oraz jego przydatności do celu wskazanego w 1 powyżej, w szczególności ma pełną świadomość, że parking nie jest strzeżony oraz że nie zostaje zawarta umowa przechowania w rozumieniu art. 835 kodeksu cywilnego.
 4. Warunkiem korzystania przez Najemcę z miejsca parkingowego, o którym mowa w ust. 1, jest zakup online Abonamentu parkingowego oraz przestrzeganie Regulaminu parkingu.
 5. Najemca nie może oddać Przedmiotu najmu w całości ani w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani w podnajem.
 6. Miejsca parkingowe nie są przyporządkowane poszczególnym użytkownikom parkingu – Najemca może skorzystać z dowolnego, wolnego miejsca parkingowego na parkingu.

 

 

Rozdział IV

Warunki Zakupu online Abonamentu parkingowego

§5

 1. W celu zakupu Abonamentu parkingowego Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail dane niezbędne do zalogowania na koncie Klienta.
 2. Do dnia 20 każdego miesiąca Klient na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma link do faktury proforma, wskazującej na wysokość kwoty niezbędnej do uiszczenia w celu zawarcia umowy najmu, a także pozostałe dane do realizacji Zapłaty za Abonament parkingowy dokonuje się na rachunek bankowy City Parking Group S.A., za pośrednictwem usługi Pay-By- Link.
 3. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem aplikacji BLIK lub przelewem online.
 4. Realizacja (uruchomienie) Abonamentu parkingowego następuje począwszy od 1 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym płatność Klienta została zaksięgowana na rachunku bankowym City Parking Group S.A.
 5. Dokonanie zakupu online Abonamentu parkingowego możliwe jest pod warunkiem, że Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z rejestracją
  i wykonywaniem umowy najmu miejsca parkingowego.
 6. Klient dokonując rejestracji lub zakupu online oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 7. Dokonanie zakupu online i zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym City Parking Group S.A. aktywuje Abonament parkingowy i jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy najmu miejsca  parkingowego na czas określony. City Parking Group S.A. potwierdzi ten fakt przesłaniem faktury na adres e-mail Klienta.
 8. Abonamenty parkingowe zakupione online występują w formie elektronicznej. Kontrola ważności Abonamentu parkingowego (prawa do korzystania z miejsca parkingowego) odbywa się przy użyciu numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

§6

 1. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do City Parking Group S.A.
  w przypadku niewykorzystania zakupionego Abonamentu w terminie jego ważności.
 2. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do City Parking Group S.A.
  w przypadku braku możliwości zakupu Abonamentu za pośrednictwem usługi Pay-By-Link spowodowanego działaniem siły wyższej lub koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.

 

Rozdział V

Reklamacje

§7

 1. Reklamacje w zakresie nieprawidłowości lub usterek, jak również dotyczące  Abonamentów można zgłaszać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bok.cpa@citypg.pl,  pocztą tradycyjną na adres: City Parking Group S.A., Skrytka pocztowa 108 UP Grudziądz 1, w siedzibie Spółki w Grudziądzu lub pod numerem tel.: 08001066135
 2. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, tj. m.in.:
 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. informacje dotyczące realizowanej Płatności,
 3. opis przedmiotu Reklamacji
 4. adres email lub adres korespondencyjny, przypadku braku posiadania adresu e-mail;
 5. City Parking Group S.A. potwierdza przyjęcie Reklamacji przesyłając wiadomość e-mail w przypadkach zgłoszeń elektronicznych.
 6. W sytuacji, gdy przekazane przez Klienta informacje nie pozwalają na rozpatrzenie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, CPG zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 1. Równocześnie w odniesieniu do Klientów będących konsumentami CPG informuje, że szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do procedur z tym związanych dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich, w tym:
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów.
 1. CPG informuje ponadto Klientów będących konsumentami, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR).

 

§8

 

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na odległość. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie elektronicznej e-mailem na adres: cpa@citypg.pl lub w formie pisemnej na adres: City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. CPG niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w szczególności poprzez rozpoczęcia okresu ważności Abonamentu parkingowego przypadającej w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a następnie odstąpienia Klienta od umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 zdanie  1 powyżej, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie opłaty za abonament.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu miejsca parkingowego ze skutkiem natychmiastowym, gdy Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową, w tym z Regulaminem parkingu i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób.
 5. W przypadku określonym w ust. 3 Wynajmujący ma prawo usunąć pojazd z parkingu, a Najemca obowiązany jest do pokrycia związanych z tym kosztów.

 

Rozdział VI

Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

§9

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz polityki prywatności CPG zawarte są na stronie www.cityparkinggroup.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta (zwanym dalej „Administratorem”) jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz (CPG).
 3. Dla celów wykonania Usługi sprzedaży abonamentów CPG jest upoważniona do przetwarzania danych Klienta (dane zwykłe w postaci nazwy lub imienia, nazwiska, adresu email, adresu zamieszkania, daty urodzenia) oraz pojazdów korzystających z parkingów (nr rejestracyjny), które są niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Usługi.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane:
 5. w celu świadczenia Usługi sprzedaży abonamentów drogą elektroniczną, w tym w celu rejestracji i korzystania z miejsc parkingowych, utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Na każdym etapie przetwarzania danych Klient prawo do:
 • Prawo dostępu do swoich danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
 1. Przetwarzane dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.

Dokonywanie przez Klienta transakcji płatniczych przy pomocy usługi Pay by link nie wiąże się z przekazywaniem danych osobowych i stanowi jedynie źródło potwierdzenia wniesienia opłaty za abonament parkingowy.

 1. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych Klienta odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw trzecich).
 2. CPG wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym, w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem: iod@citypg.pl.
 3. Klient, poprzez wykupienie abonamentu i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z Klauzulą informacyjną, w zakresie przysługujących mu praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o innych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§10

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu parkingu.
 2. City Parking Group S.A. ma prawo do zaprzestania sprzedaży Abonamentów parkingowych na rzecz Klientów łamiących postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz
  w sytuacji żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. City Parking Group S.A. może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wskazanego adresu e -mail. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży Abonamentów parkingowych zawartych w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.
 4. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej, a w przypadku Klientów niebędący konsumentami, sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

 

§11

 1. Dla potrzeb korzystania z zakupu Abonamentu za pośrednictwem usługi Pay-By-Link konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia na rzecz Klienta jest podanie przez niego adresu e-mail, umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  1 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (wzór)

 

 

 

Imię i nazwisko Klienta

………………………………………………

Adres e-mail Klienta

………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

w przedmiocie odstąpienia od zawartej na odległość Umowy sprzedaży Abonamentów
za pośrednictwem usługi Pay-By-Link

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………. informuję, iż odstępuję od Umowy na świadczenie przez CPG S.A. usług w ramach sprzedaży Abonamentów za pośrednictwem usługi Pay-By-Link zawartej na odległość w dniu …………………..

Jednocześnie Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a umowę zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Podpis