Klauzula informacyjna dla użytkowników Parkingów Komercyjnych CPG S.A.

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż na parkingach komercyjnych zarządzanych przez City Parking Group S.A.:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

2) Inspektorem Ochrony Danych w City Parking Group S.A. jest Radosław Wilkiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email: iod@citypg.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) kategoria danych osobowych: numer rejestracyjny pojazdu, adres e-mail

5) Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane będą bezpośrednio przez naszych pracowników / współpracowników

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w procesie reklamacji

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych

9) posiada Pani/Pan: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych