Regulamin i Polityka prywatności CityParkApp i SMS Parking

Regulamin i Polityka Prywatności korzystania z usług w ramach Aplikacji Mobilnej CityParkApp

( obowiązuje od dnia 19.04.2023)

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z  systemu umożliwiającego dokonywanie opłat za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania wydzielonych w  miastach lub na Parkingach zamkniętych, obsługiwanych przez City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000413089, REGON 871629396, NIP 876-21-95-667, BDO: 000087073, (zwaną dalej „CPG S.A.”).
 2. Aplikacja mobilna (dalej zwana Aplikacją) jest wygodnym sposobem dokonywania płatności za usługi parkingowe w Strefach Płatnego Parkowania lub na Parkingach zamkniętych. Aplikacja może dokonać identyfikacji  numeru telefonu Użytkownika, ustalić położenie jego  urządzenia mobilnego, za pomocą globalnego systemu identyfikacji położenia. Aplikacja wymaga połączenia urządzenia mobilnego do sieci komórkowej urządzenia w taki sposób, aby Aplikacja mogła korzystać z danych zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej Użytkownika.
 3. W dniu parkowania Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia Cennika opłat za parkowanie pojazdu na wybranym Parkingu lub Strefy Płatnego Parkowania. Aktualny Cennik opłat za parkowanie umieszczony jest na parkingu lub dostępny w aplikacji mobilnej.
 4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 5. Aplikacja – system umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdu w  Strefach Płatnego Parkowania lub na Parkingu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usług w ramach Aplikacji.
 7. Pojazd – pojazd samochodowy w  rozumieniu ustawy z  dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o  ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988. ze zm.), którego parkowanie w  Strefie Płatnego Parkowania lub na Parkingu zamkniętym wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty za parkowanie;
 8. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) – strefa, o której mowa w art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 1693, ze zm.)
 9. Umowa – umowa zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem i CPG S.A., której przedmiotem jest świadczenie przez CPG S.A. Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 10. Reklamacja – wystąpienie skierowane do CPG S.A., w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez CPG S.A.;
 11. Tabela Opłat i Prowizji lub TOiP – wykaz uwzględniający wszystkie opłaty lub prowizje pobierane od Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usług;
 12. BOK – Dział Obsługi Klienta w CPG S.A.;
 13. Funkcja Usługi SMS- funkcja umożliwiająca powiadomienie Użytkownika o rozpoczęciu i zakończeniu parkowania,
 14. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść w momencie rejestracji, co stanowi warunek konieczny do korzystania z Usług świadczonych w ramach Aplikacji oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących funkcjonowania aplikacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem City Parking Group S.A. pod adresem email: bok.cpa@citypg.pl lub pod numerem telefonu 801 066 135  (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

 

§2

Właściciel Aplikacji/Uprawnienia Użytkownika

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie do Aplikacji, w ramach, której realizowane są usługi płatności, stanowią własność UNIPARK, UAB, wpisanej do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: unipark.lt.
 2. Właściciel Aplikacji uprawnia Użytkownika do używania Aplikacji, wyłącznie w celu dokonywania płatności za usługi objęte Aplikacją. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, dekompilować, wprowadzać modyfikacji Aplikacji ani tworzyć jakichkolwiek pochodnych Aplikacji, kopiować jej na inne urządzenia, rozprowadzać lub wykorzystywać dane zawarte w Aplikacji w inny sposób w jakimkolwiek innym celu. Użytkownikowi Aplikacji nie przekazuje się kodu źródłowego Aplikacji ani jakichkolwiek praw autorskich.
 3. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, funkcjonalności Aplikacji, w ramach, której są świadczone usługi, określenia informacji lub zakazania korzystania z Aplikacji przez okres nieograniczony w przypadku naruszenia zasad korzystania z Aplikacji.

§3

Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Aplikacji CityParkApp na terenie Polski, Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, która powierza przetwarzanie danych osobowych UNIPARK, UAB, wpisanej do rejestru pod numerem 302693645, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej VAT LT100009885910, z siedzibą pod adresem: Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Wilno, tel. + 370 700 77 877, e-mail: info@unipark.lt, strona internetowa: unipark.lt w celu realizacji usługi.
 2. W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości zamawiania usług parkingowych na obsługiwanych Strefach Płatnego Parkowania lub Parkingach zamkniętych oraz realizację płatności za usługi parkingowe przy pomocy Aplikacji, Administrator danych gromadzi oraz przetwarza dane osobowe podane w tabeli poniżej:

 

Kategoria danych: Rodzaj danych:
Dane identyfikacyjne: Numer rejestracyjny pojazdu.
Identyfikator urządzenia inteligentnego.

Numer telefonu.

Dane lokalizacyjne: Jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę, będziemy mogli widzieć lokalizację Urządzenia mobilnego Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja w momencie zamawiania Usługi.
Miejsce zaparkowania samochodu (tzn. lokalizacja wybranego przez Użytkownika parkingu i/albo obszaru parkingowego).
Dane na temat dat i czasu parkowania: Czas parkowania pojazdu (tzn. dokładna data rozpoczęcia i zakończenia parkowania oraz czas parkowania).
Dane płatnicze: Wybrana metoda płatności (tj. płatność bankowa/płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej, bądź na podstawie umowy).
Przy wyborze płatności bankowej/płatności kartą kredytową dodatkowo zbierane są dane powiązanej karty/kart (imię, nazwisko, numer, data ważności oraz kod bezpieczeństwa podany na karcie)*.
Przy wyborze płatności za pośrednictwem operatora komórkowego należy wywołać dodatkowy numer telefonu operatora komórkowego.
Przy wyborze płatności przelewem bankowym dodatkowo

przetwarzane są dane wybranego rachunku bankowego (rachunków) (np. numer rachunku bankowego) oraz informacje o rachunku bankowym wymagane do uwierzytelnienia (np. identyfikator i (albo) kod osobisty)**.

Przy wyborze płatności na podstawie umowy dodatkowo przetwarzane są dane zawartej umowy/umów (tj. imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, e-mail, telefon i inne warunki umowy).

 

 1. Płatności za świadczone usługi są pobierane za pośrednictwem dostawców usług płatniczych (przy płatności przelewem bankowym/kartą kredytową) i/albo operatorów komórkowych (przy płatności za pomocą konta u operatora komórkowego).
 2. Po dodaniu karty bankowej/kredytowej do Aplikacji, karta ta zostaje najpierw autoryzowana (tzn. sprawdzana jest jej ważność), a jeżeli autoryzacja przebiegnie pomyślnie, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za usługi parkingowe poprzez automatyczne obciążenie dodanej karty opłatą parkingową.
 3. Model skanowania polecenia zapłaty („wtyczka”) zainstalowany w Aplikacji, w ramach, której świadczone są usługi umożliwiające realizację płatności, zgodnie z którym dane Użytkownika karty bankowej/kredytowej dodanej do Aplikacji („Zapisane”), takie jak numer karty, data ważności i kod bezpieczeństwa, są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych dopiero w momencie transakcji, dlatego w tym przypadku ani Administrator danych, ani Właściciel Aplikacji nie przetwarzają (tzn. nie otrzymują, nie widzą ani nie przechowują) tych danych w swoich systemach.
 4. Administrator danych otrzymuje dane dotyczące Użytkownika transakcji płatniczej, takie jak informacje o transakcji, informacje o karcie wykorzystywane do transakcji oraz tożsamość posiadacza karty, dopiero wraz z płatnością Użytkownika za świadczone usługi.
 5. W celu dodania rachunku bankowego jako metody płatności za usługi świadczone w ramach Aplikacji, rachunek ten zostanie najpierw autoryzowany, Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się na swoje konto bankowe za pomocą jednej z następujących metod (np. (1) Smart-ID; (2) generator/karta; (3) podpis mobilny). Po zalogowaniu się do swojego banku i wybraniu żądanego rachunku, Użytkownik otrzyma wiadomość o jego pomyślnym dodaniu. Obciążanie rachunku bankowego dodanego do Aplikacji będzie aktywne tylko przez 90 dni, po tym okresie należy odnowić rachunek, aby można było nadal korzystać z tej metody płatności. Ponadto przy płaceniu za parkowanie w analogiczny sposób bank może poprosić Użytkownika o potwierdzenie płatności w jeden z podanych sposobów. Należy zwrócić uwagę, że model skanowania polecenia zapłaty (“wtyczka”) zainstalowany w Aplikacji, zgodnie z którym dane Użytkownika rachunku bankowego dodane („Zapisane”) w Aplikacji (np. numer rachunku bankowego, kod identyfikacyjny, osobisty kod identyfikacyjny) są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych dopiero w momencie zainicjowania płatności, dlatego w tym przypadku ani Administrator danych, ani Właściciel Aplikacji nie przetwarzają (tzn. nie otrzymują, nie widzą ani nie przechowują) tych danych w swoim systemie. Administrator danych otrzymuje dane dotyczące transakcji Użytkownika karty płatniczej (np. informacje o transakcji, informacje o rachunku bankowym wykorzystywane do transakcji oraz tożsamość posiadacza karty), dopiero wraz z płatnością za świadczone usługi.
 6. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika dopiero wówczas, gdy zaczyna i kończy On korzystanie z usługi parkingowej w aplikacji na parkingu i/albo obszaru parkingowego (co obejmuje cały okres korzystania). Jeżeli  Użytkownik nie korzysta  z usług parkingowych (niezależnie od tego, czy ma zainstalowaną Aplikację, czy nie), nie gromadzimy danych osobowych Użytkownika, tzn. dane osobowe wprowadzone do Aplikacji są przechowywane tylko na urządzeniu inteligentnym Użytkownika oraz nie są przetwarzane (otrzymywane, widoczne, używane itp.) w systemach Administratora danych.
 7. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy ten rozpoczyna i kończy korzystanie z usługi parkingowej w aplikacji na parkingu lub obszaru (w tym przez cały okres użytkowania). Jeśli jednak Użytkownik nie korzysta z usług parkingowych SMS (niezależnie od tego, czy połączyłeś kartę, czy nie),  nie gromadzimy danych osobowych Użytkownika.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:
 9. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Aplikacji (w celu rejestracji i korzystania z Aplikacji, udostępniania Użytkownikom funkcjonalności Aplikacji, utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta w Aplikacji, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 10. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 11. w celu oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na kierowaniu drogą elektroniczną powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 12. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

§4

Obowiązek podania danych osobowych

 

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów ( §3 ust, 11, pkt a-d), w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownicy dokonujący rejestracji proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta w Aplikacji. Ich podanie jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, takich jak numer telefonu. Administrator przetwarza te dane w celu obsługi usługi.
 4. Korzystamy z numeru rejestracyjnego pojazdu celem identyfikacji klienta (pojazdu) chcącego zaparkować na zarządzanych przez nas parkingach lub w strefach miejskich.
 5. Korzystamy z indywidualnego numeru użytkownika celem identyfikacji użytkownika w chwili świadczenia usługi (urządzenie użytkownika) oraz zapewnienia komunikacji z Aplikacją (niezakłócone świadczenie usług).
 6. Korzystamy z danych lokalizacji urządzenia mobilnego (GPS) oraz miejsca parkowania pojazdu (lokalizacja parkingu lub strefy), aby umożliwić identyfikację (upewnić się) na jakim parkingu lub w jakiej strefie Użytkownik parkuje oraz w celu pobrania stosownej opłaty z tytułu świadczonej usługi.
 7. Korzystamy z danych czasu parkowania pojazdu, aby umożliwić ocenę czasu parkowania oraz wycenę świadczonej usługi w oparciu o czas trwania parkowania.
 8. Korzystamy z wybranego sposobu płatności oraz szczegółów płatności, aby w ten sposób dokonać poboru płatności (uzyskać płatność) za usługi.
 9. Korzystamy z numeru telefonu użytkownika w celu dokonania przez niego uruchomienia i zatrzymania usługi opłaty za parkowanie w aplikacji przy pomocy SMS.

 

§ 5

Administratorzy danych osobowych w poszczególnych krajach/udostępnianie danych

 

 1. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji oraz jakość świadczonych usług, mamy prawo przekazać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim (przetwarzającym dane), które pomagają nam w administrowaniu Aplikacją lub świadczeniu usług. Osoby o których mowa oznaczają Właściciela Aplikacji (UNIPARK, UAB), autorów, firmy IT, operatorów sieci komórkowych, podmioty świadczące usługi parkingowe i usługi powiązane, itp. CPG S.A. przekazuje jedynie dane karty bankowej Użytkownika bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych, dlatego CPG S.A. ich nie otrzymuje, nie widzi ani nie przechowuje.
 2. Z aplikacji można korzystać w różnych krajach, wobec czego Administrator Danych jest zależny od kraju, w którym Użytkownik korzysta z usług parkingowych, tzn. kraju wybranego w aplikacji. Dlatego też, wybierając kraj, w którym Użytkownik będzie korzystał z usług musi pamiętać o zapoznaniu się z warunkami i zasadami ochrony prywatności danego administratora danych, ponieważ mogą się one różnić.
 3. Korzystając z Aplikacji i płacąc za usługi parkingowe w Estonii (tzn. zawierając umowę o świadczenie usług parkingowych), dane osobowe Użytkownika są administrowane przez EuroPark Estonia OÜ, kod podmiotu: 10811490, adres: Offices of Solaris Centre, 3rd floor, 10143 Tallinn (dalej jako administrator danych).
 4. Jeżeli Użytkownik dokonuje opłaty za usługi parkingowe na Aplikacji, podane są następujące informacje: (1)Na Litwie, administratorem danych jest Stova JSC (kod podmiotu 302299725); (2) Na Łotwie administratorem danych jest SIA EuroPark Latvia (kod podmiotu 40003553023); (3) W Estonii administratorem danych jest EuroPark Estonia OÜ (kod podmiotu 10811490); (4) W Polsce  administratorem danych jest CITY PARKING GROUP S.A. (kod podmiotu 871629396).
 5. Niniejsze przepisy o ochronie danych osobowych zawierają jedynie informacje o danych osobowych zebranych i przetwarzanych podczas korzystania z Aplikacji (tj. o zamawianiu usług parkingowych i płaceniu za pośrednictwem Aplikacji). Dlatego, aby dowiedzieć się więcej o warunkach przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, należy wejść na stronę internetową z poniższego linku: https://unipark.lt/en/privacypolicy/ .
 6. Dane mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym lub organom ścigania (sądom, policji lub innym organom nadzoru), świadczącym usługi prawne lub windykacyjne, firmom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom i właścicielom zarządzającym parkingami oraz strefami płatnego parkowania, w których CPG jest uprawniona do pobierania opłaty parkingowej, w celu umożliwienia weryfikacji dokonania tej opłaty przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe udostępniane są jedynie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo oraz jedynie zgodnie z procedurą określoną prawem w celu zabezpieczenia naszych praw, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, personelu oraz zasobów, oraz do celów zgłaszania, występowania lub wnoszenia zarzutów przeciwko roszczeniom w sporze prawnym.
 8. Dane osobowe przekazywane są jedynie osobom trzecim, które zapewniają, na podstawie umowy, odpowiednie warunki konieczne do ich przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. poza granice Unii Europejskiej lub granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani jakimkolwiek organizacjom międzynarodowym.

 

§ 6

Prawa Osób, których Dane dotyczą oraz ich wykonywanie

 1. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o  zgodę na ich przetwarzanie, Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw w pozostałym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełniania ich lub aktualizowania, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 4. W przypadkach określonych w art. 17 RODO Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 5. Użytkownik posiada prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji.
 6. Powyższe uprawnienia przysługują, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź nie ograniczają tych uprawnień.
 7. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada On prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. W celu wykonania przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych City Parking Group S.A. pod adresem email: iod@citypg.pl.

 

§ 7

Funkcja „Usługi SMS”

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji „Usługi SMS” polegającej na tym, że otrzymuje on potwierdzenia w formie wiadomości SMS o uruchomieniu i zakończeniu parkowania.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi SMS następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych pól formularza, umieszczonego na stronie internetowej https://smsparking.citypg.pl/ oraz pomyślnej weryfikacji i przypisania karty płatniczej do numeru telefonu komórkowego
 3. Poprawny schemat wiadomości SMS to:
 4. Uruchomienie usługi parkowania: SMS o treści “START KOD_STREFY NUMER_REJESTRACYJNY”
 5. Zatrzymanie usługi parkowania: SMS o treści “STOP NUMER_REJESTRACYJNY “
 6. Użytkownik wysyłając wiadomość SMS o błędnej składni nie uruchomi usługi parkowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane SMS przez Użytkownika. Wiadomości SMS są rejestrowane przez System tylko z pozytywnie zweryfikowanego numeru telefonu za pomocą strony https://smsparking.citypg.pl/.
 7. Opłaty za otrzymywane przez Użytkownika wiadomości SMS nie są pobierane. Natomiast

Użytkownik ponosi opłatę za każdą wysłaną wiadomość SMS na numer +48661000041 (koszt SMS zgodnie   z taryfą operatora).

 

 

§ 8

Płatność za korzystanie z usług w ramach Aplikacji  

 1. Korzystając z usług świadczonych w ramach Aplikacji, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na dokonanie płatności z tytułu Opłaty za wybraną usługę oraz ewentualnych kosztów obsługi (kwotę można sprawdzić u operatora swojej sieci komórkowej lub w banku). Informacje w zakresie ewentualnych kosztów obsługi są zawarte podczas aktywacji metody płatności. Stawki opłat z tytułu usług parkingowych świadczonych przez City Parking Group S.A., sposoby dokonywania płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z parkingów są dostępne w Aplikacji w zakładce informacyjnej dotyczącej danego parkingu lub SPP.
 2. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie wystarczających środków na koncie, z którego dokonuje opłaty przez cały okres korzystania z Aplikacji. W przypadku, gdy dostępne środki są niewystarczające by dokonać płatności należy je uzupełnić i ponowić płatność lub wybrać inną skuteczną metodę płatności dostępną w Aplikacji.
 3. Korzystanie z parkingów City Parking Group S.A. jest odpłatne zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, znajdującym się na danym parkingu. Opłata z tytułu świadczonych usług obowiązuje od momentu wjazdu na parking.
 4. Korzystając z usług świadczonych w ramach Aplikacji, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwy wybór parkingu, wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu, oraz pozostałe dane, (które zobowiązany jest wprowadzić lub wybrać). Korzystając z Aplikacji, Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe i poprawne zakończenie parkowania.
 5. Opłata Miejscowa z tytułu korzystania z płatnych miejsc parkingowych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, jest obowiązkową płatnością, pobieraną od Użytkowników pojazdów na terytorium miasta, obowiązującą na podstawie decyzji rady miasta.
 6. Dokonywanie płatności nie oznacza zapewnienia miejsca parkingowego ani jego rezerwacji, jak również nie zezwala na parkowanie w strefie, w której obowiązują znaki zakazu zgodnie z przepisami ruchu drogowego ani też nie zezwala na naruszanie zasad ruchu drogowego w inny sposób.
 7. Opłata Miejscowa realizowana za pośrednictwem Aplikacji jest pobierana na podstawie łącznego czasu parkowania. Uiszczając Opłatę Miejscową, należy upewnić się, czy taka opłata jest pobierana w danym momencie. Godziny poboru, tj. obowiązywania Opłaty Miejscowej wskazują znaki drogowe oraz dodatkowe tablice; stąd kierowca (posiadacz) pojazdu zobowiązany jest, dokonując płatności Opłaty Miejscowej, przestrzegać znaków drogowych.
 8. Strefy Miejskie, Opłaty Miejscowe, ich kwoty, procedury płatności oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z płatnych miejsc parkingowych w mieście, określa Regulamin Opłat Miejscowych za Korzystanie z Płatnych Miejsc Parkingowych dla Pojazdów przyjęty decyzją rady miasta (dalej zwane Regulaminem) wraz ze stosownymi poprawkami do Regulaminu. Regulamin, poprawki do Regulaminu oraz pozostałe informacje istotne dla kierowcy, publikowane są na stronach internetowych urzędu miasta.
 9. Jeśli Użytkownik nie zatrzyma czasu parkowania, domyślnie zlecenie parkowania będzie obowiązywało do końca płatnego czasu parkowania tego samego dnia w wybranej strefie.
 10. Powiadomienie o czasie parkowania lub o czasie rozpoczęcia parkowania jest rejestrowane po uruchomieniu usługi parkowania w Aplikacji, bez konieczności opuszczania pojazdu przez kierowcę, a powiadomienie traktowane jest jako zarejestrowane od momentu otrzymania przez kierowcę pozytywnej informacji zwrotnej. Powiadomienie o czasie zakończenia parkowania należy przesłać przed wyjazdem z parkingu/miejsca parkingowego SPP.
 11. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik odpowiada za właściwe i prawidłowe ustawienie czasu płatnego parkowania i jego zatrzymania.

 

 

 

§9

Opłaty oraz prowizje

 1. Korzystanie z niektórych usług świadczonych przez CPG S.A. jest odpłatne, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji (dalej TOiP).
 2. CPG S.A. nie pobiera opłat i prowizji z tytułu korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość w związku z korzystaniem z usług w ramach Aplikacji lub Serwisu internetowego. Użytkownik może być zobowiązany do zapłaty takich kosztów jednakże innym podmiotom według taryfy operatora telekomunikacyjnego lub internetowego.
 3. CPG S.A. zastrzega sobie prawo zmiany TOiP w przypadkach:
 4. wzrostu opłat ponoszonych na rzecz firm współpracujących z CPG S.A
 5. wprowadzenia nowych, odpłatnych usług dodatkowych w ramach Regulaminu,
 6. Zmiana TOiP wprowadzana jest w sposób analogiczny do zmiany Regulaminu

 

§10

Zasady Odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania swojego urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja, nieudostępniania haseł, kodów PIN osobom nieuprawnionym
 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia, naruszenia indywidualnych zabezpieczeń lub innego nieuprawnionego użycia Konta, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takich okoliczności poprzez kontakt z BOK.
 3. CPG S.A. nie odpowiada za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje płatności. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykonywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. CPG S.A. nie ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach i na zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. CPG S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym GPS podpowie Użytkownikowi błędną lokalizację, a ten potwierdzi uruchomienie niewłaściwej Strefy Płatnego Parkingu lub Parkingu zamkniętego. . Użytkownik zobowiązany jest każdorazowego sprawdzić, że włącza parkowanie na parkingu, na którym fizycznie znajduje.

 

 

§11

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku wątpliwości co do poprawności funkcjonowania Aplikacji, a w szczególności dotyczących płatności, Użytkownik ma prawo do złożenia Reklamacji za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: bok.cpa@citypg.pl,  pocztą tradycyjną na adres: City Parking Group S.A., Skrytka pocztowa 108 UP Grudziądz 1, w siedzibie Spółki w Grudziądzu lub pod numerem tel.: 08001066135

 1. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, tj. m.in.:
 2. imię i nazwisko Użytkownika,
 3. numer telefonu Użytkownika,
 4. informacje dotyczące realizowanej Płatności,
 5. opis przedmiotu Reklamacji
 6. adres email lub adres korespondencyjny, w przypadku braku posiadania adresu milowego
 7. City Parking Group S.A. potwierdza przyjęcie Reklamacji przesyłając wiadomość e-mail w przypadkach zgłoszeń elektronicznych.
 8. W sytuacji, gdy przekazane przez Użytkownika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, CPG S.A. zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji.
 9. CPG S.A. udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji
 10. CPG S.A przesyła odpowiedź na Reklamację w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania odpowiedzi w formie pisemnej pocztą tradycyjną.
 11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do wystąpienia do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie wyników rozpatrzonej Reklamacji.
 12. W przypadku dokonywania przez Użytkownika Płatności przy wykorzystaniu karty płatniczej, CPG S.A może w stosowanym zakresie ograniczyć się jedynie do pośredniczenia w przekazaniu informacji Klientowi niezbędnych do zgłoszenia reklamacji do wydawcy karty płatniczej
 13. Zwroty dokonywane są tym samym kanałem płatności, którym nastąpiła Płatność, chyba że z powodów niezależnych od CPG S.A. będzie to niemożliwe; w takim przypadku zwrot następuje innym dostępnym kanałem płatności.

 

 

§12

Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia Rejestracji bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczające jest wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego terminu (data stempla pocztowego) na adres City Parking Group S.A. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 4. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług przed upływem 14 – dniowego terminu na odstąpienie, CPG S.A. jest uprawniona do żądania zapłaty za Usługi już wykonane.
 5. Umowa pomiędzy Stronami rozwiązuje się na skutek wypowiedzenia.
 6. CPG S.A. może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. CPG S.A. może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w wypadkach:
 8. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 9. popełnienia przez Użytkownika przestępstwa z wykorzystaniem Aplikacji
 10. korzystania przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z przepisami prawa
 11. niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 12. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Aplikacji.
 13. Wypowiedzenie Umowy przez każdą ze Stron może nastąpić pisemnie lub na innym trwałym nośniku informacji (w szczególności Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przesyłając na adres poczty elektronicznej BOK skan podpisanego przez siebie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy).
 14. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta, co może uczynić poprzez skontaktowanie się z BOK. Usunięcie Konta zostanie potwierdzone przez CPG S.A poprzez  wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Koncie Użytkownika.
 15. Wypowiedzenie Umowy lub usunięcie dodanej w Aplikacji karty płatniczej nie zwalnia Użytkownika od obowiązku rozliczenia wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.

 

 

§13

Zmiana Regulaminu

 1. CPG A. informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu poprzez informację zamieszczoną w Aplikacji.
 2. CPG S.A. może również udostępnić informacje o zmianie Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji za pośrednictwem strony internetowej City ParkApp.
 3. CPG S.A. informuje Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian.
 4. Jeśli przed planowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie złożył pisemnego sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, uznaje się je za przyjęte.
 5. Użytkownik ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika o planowanej zmianie, nie później jednak niż do dnia, w którym te zmiany zostałyby włączone do Regulaminu
 6. W sytuacji, w której Użytkownik złoży pisemny sprzeciw wobec zmian Regulaminu i nie dokona wypowiedzenia Umowy, wówczas Umowa wygasa w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Użytkownika dodatkowych opłat z tego tytułu. Przy złożonym sprzeciwie Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Aplikacji.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2023.
 8. Załącznikiem do Regulaminu jest Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( załącznik nr. 1 ) oraz TPiO ( załącznik nr. 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 1  ( Wzór)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

 

 

 

Imię i nazwisko Użytkownika

………………………………………………

Adres mailowy Użytkownika

………………………………………………

Nr telefonu Użytkownika

 

 

OŚWIADCZENIE

w przedmiocie odstąpienia od zawartej na odległość Umowy na korzystanie z Aplikacji CityParkApp

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………. informuję, iż odstępuję od Umowy na świadczenie przez CPG S.A.

usług w ramach Aplikacji CityParkApp zawartej na odległość w dniu …………………..

Jednocześnie Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a umowę zawarłem/am

w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 

 

 

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 2  Tabela Prowizji i Opłat

 

 

Rodzaj czynności Prowizje /opłaty Uwagi/wyjaśnienia
Płatność za pomocą dopisania
należności do rachunku operatora
telekomunikacyjnego
10% od należności głównej Operator telekomunikacyjny
pobiera prowizję w wysokości 10%
od należności głównej