Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy CPG S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY CITY PARKING GROUP S.A. BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, Zarząd City Parking Group S.A. („Spółka” lub „Administrator”) przekazuje następujące informacje:

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jedynego akcjonariusza Spółki, (reprezentowanego przez jej pełnomocnika/ów), a tym samym posiadaczy akcji będącymi osobami fizycznymi jest City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, KRS: 0000413089 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 876-21-95-667, REGON: 871629396, Kapitał zakładowy spółki 31.764.500 PLN, Kapitał wpłacony 31.764.500 PLN.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez

adres e-mail: iod@citypg.pl.

 

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności odnośnych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub strony trzecie, a także  w związku z dematerializacją akcji zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

 

 1. Kategorie danych osobowych

Przetwarzane będą następujące dane:

 1. a) dane identyfikacyjne
 2. b) dane adresowe
 3. c) dane kontaktowe
 4. d) w przypadkach, w których dane wskazane w pkt a) do c) okazałyby się niewystarczające do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji statusu akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza – także inne dane niezbędne do realizacji tych celów.

 

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. a) innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 §1 i §11 Kodeksu spółek handlowych;
 2. b) Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 1. c) dalszym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych umów.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego prawidłowego udokumentowania, włącznie z okresem przechowywania dokumentacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a ponadto przez okres stosowny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki, a także dematerializacji akcji.

 

 1. Prawa przysługujące akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych
 2. b) prawo do sprostowania danych osobowych
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dot. prawa do wniesienia sprzeciwu:

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby

wnoszącej sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1

lit. f) RODO. Administratorowi nie wolno wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

 

 1. Źródło pozyskania danych osobowych

W zakresie, w jakim nie są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, dane osobowe mogą

pochodzić:

 1. a) w przypadku akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną – z systemu Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych S.A./ z rejestru prowadzonego przez dany podmiot lub bezpośrednio od akcjonariusza;

 1. b) w przypadku pełnomocnika akcjonariusza Spółki – od mocodawcy w przypadku udzielonego

pełnomocnictwa.

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej w pkt. 2 powyżej, w szczególności do weryfikacji uprawnienia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również na potrzeby sporządzenia oraz przekazania do KNF (lub ewentualnie innemu akcjonariuszowi) listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, oraz marketing bezpośredni

Dane osobowe akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi i pełnomocników akcjonariuszy nie

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowane. Nie przewiduje się ponadto przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z tym związane z tym uprawnienia nie przysługują.